Στα πλαίσια της ημερίδας για την Αγροδιατροφική Έρευνα και Καινοτομία στο Αιγαίο πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2023 από τις 09:15 έως τις 14:10 στο Κτίριο Γεωγραφίας στην Αίθουσα Γ στον Λόφο του Πανεπιστημίου Αιγαίου εκ μέρους της Περιφερειακής Αριστείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και συγκεκριμένα στο πλαίσιο των Υποέργων 1 «Δίκτυο Αριστείας στην Αγροδιατροφική Έρευνα και Καινοτομία του Βορείου Αιγαίου» και 2 «Δίκτυο Αριστείας στην Αγροδιατροφική Έρευνα και Καινοτομία του Νοτίου Αιγαίου» της Πράξης «Δίκτυο Αριστείας στην Αγροδιατροφική Έρευνα και Καινοτομία του Αιγαίου - AGRICA ΙI» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5046750, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή Καραντώνη Χαράλαμπο, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία - ΕΠΑνΕΚ 2014-2020», Πρόσκληση 111 «Υποστήριξη της Περιφερειακής Αριστείας».

Στόχος της ημερίδας ήταν η παρουσίαση των εργασιών και των αποτελεσμάτων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου από τα μέλη του.

Μπορείτε να κατεβάσετε και να μελετήσετετο υλικό που παρουσιάστηκε εδώ:

  1. Δράση 2.1: Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης ελαιώνων
  2. Δράση 2.2: Διαχείριση Αγριοκούνελων της Λήμνου
  3. Δράση 3.3: Μικροβιολογικές αναλύσεις πρώτων υλών & τροφίμων
  4. Δράση 4.1: Αξιολόγηση της διατροφικής αξίας τοπικών, καινοτόμων τροφίμων
  5. ΕΕ 4: Αξιολόγηση Καινοτόμων Τροφίμων

Τέλος, μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρη την ημερίδα πατώντας εδώ.